Inloggen:

CONTENT MANAGEMENT SYSTEMEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Xsites gevestigd te Kortenhoef aan de Kerklaan 19, 1241 CJ. Gedeponeerd bij de Kamer van Gooi- en Eemland onder nummer 32075999 d.d. 01-06-2005.

 

1.   Definities
 
1.1 De overeenkomst: elke overeenkomst waarbij Xsites goederen en diensten van
      welke aard ook levert of verricht.

1.2 Klant: de afnemer van de in het vorige lid genoemde goederen en/of diensten.

1.3 Website: Een door Xsites ontwikkelde homepage met vervolgpagina's
      bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor World Wide Web-
      browsers verder browser te noemen - interpreteerbaar materiaal (zoals:
      tekstbestanden, grafische bestanden, interpreteerbare scripts, executeerbare
      codes, al dan niet aangeleverd door Klant) geschikt voor computerverwerking
      en geschikt voor opname en verwerking in genoemde homepage en
      vervolgpagina's.
 
1.4 CMS: door Xsites ontwikkelde programmatuur bestaande uit modulaire
      componenten die een specifieke functionaliteit aan de website toevoegen
      (verder: CMS).
 
1.5 Programmatuur: alle door Xsites ontwikkelde software, waaronder de in het
      vorige lid genoemde CMS.
 
1.6 Dienstverlening: domeinregistratie en internethosting en overige internet-
      gerelateerde dienstverlening.
 
1.7 Het systeem: inrichtingen waarvan Xsites gebruik maakt bij het aanbieden van
      haar diensten inclusief de bijbehorende software, CMS en websites.
 
 
2.   Aanbieding en overeenkomst
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
      overeenkomsten waarbij Xsites goederen en/of diensten van welke aard
      ook aan Klant levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts
      geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (e-mail hier niet onder begrepen)
      zijn overeengekomen.
 
2.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk
      uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 
2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt
      uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt elke overeenkomst
      aangegaan voor n jaar. De overeenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend met
      eenzelfde periode verlengd.
 
2.5 Slechts de directie van Xsites is bevoegd voor Xsites verbintenissen aan te
      gaan.
 
2.6 De levering door Xsites van de website en de programmatuur geschiedt door
      het in de macht van Klant brengen van een cd-rom dan wel een andere
      gegevensdrager met daarop de website en programmatuur in objectcode (dus
      zonder de broncode) als voor een browser interpreteerbaar bestand dan wel
      door publicatie op het world wide web (dusdanig dat de website door elke
      gangbare browser opgevraagd kan worden).
 

3.   Prijs en betaling

3.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Klant te betalen
      periodiek vervallende bedragen, geldt dat Xsites gerechtigd is door middel
      van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van
      tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 
3.3 Alle facturen zullen door Klant worden betaald binnen 14 dagen na
      factuurdatum.
 
3.4 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
      termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het
      openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant nalatig
      blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden
      gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag
      tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke
      en gerechtelijke kosten waaronder alle kosten berekend door externe 
      deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten verband houdende met de
      inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de
      hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
 
3.5 De prijzen van webhosting zijn gebaseerd op n website per webhosting-
      pakket. Of er sprake is van meer dan n website is ter beoordeling van
      Xsites. In elk geval geldt dat slechts n (sub)domeinnaam aan een
      webhostingpakket kan worden gekoppeld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
      anders is overeengekomen.
 
3.6 Klachten laten de betalingsverplichting van Klant onverlet.
 

4.   Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1 Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Xsites, totdat alle
      bedragen die Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst
      geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden,
      alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.4, waaronder begrepen rente
      en kosten van invordering, volledig aan Xsites zijn voldaan.
 
4.2 Rechten worden aan Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval,
      overgedragen onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen
      vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 
 
5.  Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

5.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de
      overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke
      aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden
      beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 
5.2 Klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na
      beindiging daarvan geen medewerkers van Xsites in dienst nemen dan wel
      anderszins, direct of indirect hetzij om niet hetzij tegen betaling, voor zich laten
      werken.
 
 
6.   Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 
7.   Rechten van intellectuele of industrile eigendom en geheimhouding
 
7.1 Alle rechten van intellectuele of industrile eigendom op alle krachtens de
     overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde websites,
     programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen,
     documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan,
     berusten uitsluitend bij Xsites of diens licentiegevers.
     Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze
     voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige
     zal hij de websites, programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen
     of daarvan kopien vervaardigen.
 
7.2 Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur,
      apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en
      bedrijfsgeheimen van Xsites of diens licentiegevers kunnen bevatten. Klant
      verbindt zich, programmatuur, apparatuur en materialen waarvan Klant zou
      moeten vermoeden dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen
      bevatten, geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik
      te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem
      ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen
      werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de
      programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
 
7.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
      handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industrile eigendom uit de
      websites, programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te
      wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter
      en geheimhouding van de programmatuur.


8.   Medewerking door Klant

8.1 Clint zal Xsites steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
      overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen
      en alle medewerking verlenen.
 
8.2 Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie
      van de apparatuur, programmatuur en van de door Xsites te verlenen diensten
      alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat
      systeembeheer.
 
8.3 Indien is overeengekomen dat Klant programmatuur, materialen of gegevens
      op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de
      voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 
8.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet,
      niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Xsites staan
      of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Xsites
      in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst
      en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn
      gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 
8.5 Ingeval medewerkers van Xsites op de locatie van Klant werkzaamheden
      verrichten, zal Klant kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid
      gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met
      telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen.
      Klant vrijwaart Xsites van aanspraken van derden, medewerkers van Xsites
      daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
      schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant of
      van onveilige situaties in diens organisatie.
 
 
9.   Logo op websites en programmatuur
 
9.1 Xsites heeft het recht om op de door haar ontwikkelde websites, pagina's en
     programmatuur het Xsiteslogo te plaatsen, voorafgegaan door de tekst:
     "site by".
 
9.2 Klant heeft niet het recht de in het vorige lid genoemde logo en tekst te
      verwijderen danwel onzichtbaar te maken.
 
9.3 Het is Klant niet toegestaan op de door Xsites ontwikkelde websites en andere
     programmatuur een logo of enige tekst of afbeelding danwel enig
     geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website
     of andere programmatuur door een andere onderneming of instelling of persoon
     dan Xsites is gemaakt of ontwikkeld.
 

10. Leveringstermijnen
 
Alle door Xsites genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Xsites bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Xsites echter niet in verzuim. Xsites is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
 
 
11.   Aansprakelijkheid en vrijwaring
 
11.1 Xsites is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet
       goed functioneren van enige website of onderdeel hiervan of van de door haar
       ontwikkelde programmatuur dan wel een door haar aangeboden dienst, tenzij
       sprake is van grove nalatigheid.
 
11.2 Voor zover Xsites aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar
        aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot
        maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs
        (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst
        is met een looptijd van meer dan n jaar, wordt de bedongen prijs gesteld
        op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor n jaar.
 
11.3 Aansprakelijkheid van Xsites voor indirecte schade, daaronder begrepen
       gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
       bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 
11.4 Xsites is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet
        goed functioneren van enige dienst, al dan niet verricht door derden, zoals
        webhosting, webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed
        functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld
        door een derde. Dit beding is onverminderd van toepassing indien Klant niet
        op de hoogte is van het feit dat de betreffende dienst door een derde is
        uitgevoerd of de betreffende programmatuur door een derde ter beschikking
        is gesteld of ontwikkeld.
 
11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
        dat Klant de schade binnen drie dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
        Xsites meldt.
 
11.6 Klant vrijwaart Xsites voor alle aanspraken van derden wegens
        productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of
        systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit
        door Xsites geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 
11.7 Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
        beschikbaarstelling aan Xsites van apparatuur, programmatuur of tekst-,
        beeld-, of geluidsmaterialen met het doel van gebruik of bewerking en Klant
        vrijwaart Xsites tegen elke actie welke is gebaseerd op enige inbreuk op
        rechten van derden.
 
11.8 Klant vrijwaart Xsites voor alle aanspraken van derden in verband met
        handelingen van Klant met behulp van door Xsites ontwikkelde of geleverde
        programmatuur of via de systemen of servers van Xsites.
 
 
12.   Overmacht

12.1 Xsites is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij
        daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt
        mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of andere derden
        zoals providers of designers.
 
12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd,
        hebben partijen  het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding
        te beindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is
        wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar
        overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 
13.    Wijziging en meerwerk

Indien Xsites op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Xsites worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Xsites. Xsites is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 
14.   Acceptatie website en programmatuur
 
14.1 Vanaf het moment dat de website en/of programmatuur aan Klant wordt
        aangeboden vangt de acceptatieperiode aan. Gedurende deze
        acceptatieperiode zal de website en de programmatuur door Klant worden
        getest.
 
14.2 De acceptatieperiode bestaat uit:
 
       - een testperiode van maximaal n week, waarin Klant de website en
          programmatuur zal testen; gevolgd door

       - een herstelperiode van maximaal twee weken waarin Xsites eventuele
          onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door

       - een testperiode van maximaal n week, waarin Klant de website en
          programmatuur opnieuw zal testen.
 
14.3 Partijen zullen overleggen omtrent door Klant geconstateerde
        onvolkomenheden. Xsites zal zich inspannen om de eventuele
        onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.
 
14.4 De website en programmatuur worden geacht door Klant geaccepteerd te
        zijn:
        - als Klant dit schriftelijk aan Xsites heeft laten weten, eventueel onder
          opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden
          ('voorwaardelijke acceptatie'); hetzij
        - na verloop van een periode van 3 weken na de datum van oplevering, tenzij
          Klant Xsites schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige
          onvolkomenheden, dat de website en/of de programmatuur niet
          geaccepteerd kan worden; hetzij
        - na afloop van de testperiode bedoeld in lid 2 onder c, tenzij Klant Xsites
          schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat
          de website en/of de programmatuur niet geaccepteerd kan worden.
 
14.5 Indien Klant vr het moment van acceptatie de website en/of de
        programmatuur gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt
        - in afwijking van het bovenstaande - de website n de programmatuur als
        geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.
 
14.6 In het geval van een voorwaardelijke acceptatie zal Xsites zich inspannen om
        de door Klant geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
 
14.7 Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op grond van kleine
        fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website
        redelijkerwijs niet in de weg staan).
 
14.8 Bij acceptatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen de website en de
        programmatuur. Acceptatie van de website geldt tevens als acceptatie van de
        programmatuur en andersom. Gebruik van de website zoals bedoeld in het
        vijfde lid van dit artikel leidt tot acceptatie van de programmatuur en
        andersom.
 
14.9 Indien de website en/of programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt
        afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of
        onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander
        onderdeel onverlet.
 

15.   Dienstverlening
 
15.1 Xsites zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te
        voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk
        vastgelegde afspraken en procedures.
 
15.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is
        Xsites gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase
        behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande
        fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
15.3 Xsites is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van
       de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter
       dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende
       werkzaamheden worden vergoed conform de overeengekomen tarieven.
 
15.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op
        uitvoering door een bepaalde persoon, zal Xsites steeds gerechtigd zijn deze
        persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde
        kwalificaties.
 
 
16.   Gebruik van dienstverlening
 
16.1 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen
        en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden
        processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten
        waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Xsites,
        overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij
        is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de
        klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een
        verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan
        processen of programma's op te starten indien er een directe, door Xsites
        toegestane verbinding met het systeem bestaat.
 
16.2 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken
        voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke
        wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code
        Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.Hieronder
        vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en
        gedragingen:
 
        spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met
         dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op
         het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook
         spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie
         aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Xsites;
 
        het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het
         anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 
        het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 
        sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 
        hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of
         computersystemen op het internet;
 
        het uitvoeren of, al dan niet bewust, faciliteren van zogenaamde
         DOS-attacks.
 
16.3 Enig handelen of nalaten in strijd met het gestelde in dit artikel geeft Xsites het
        recht Klant onmiddellijk en zonder waarschuwing van het internet af te sluiten
        en alle overige dienstverlening op te schorten, zonder dat Klant recht heeft op
        enige compensatie of schadevergoeding. De waarnemingen van
        (medewerkers van) Xsites of door haar ingeschakelde derden zijn uitsluitend
        bepalend voor de vraag of er sprake is van voornoemd handelen of nalaten.
 
16.4 Het afsluiten of opschorten van dienstverlening laat de betalingsverplichtingen
        van Klant onverlet.
 
 
17.   Ontwikkeling van programmatuur
 
17.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal
        worden en op welke manier dit zal geschieden. Xsites zal de programmatuur-
        ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Klant te verstrekken
        gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Klant
        instaat.
 
17.2 Xsites is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of
        consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of
        specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele
        onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten
        totdat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 

18.   Beveiliging en reservekopie
 
Het is Xsites toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Xsites door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 
 
19.   Interoperabiliteit
 
Indien Klant programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen  programmatuur en de aan hem door Xsites ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Klant Xsites schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Xsites zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financile voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Klant eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 
 
20.   Gebruik van programmatuur
 
20.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verleent Xsites Klant het niet-
        exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Klant zal de tussen
        partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
        Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat
        het gebruiksrecht van Klant uitsluitend het recht de programmatuur te laden
        en uit te voeren.
 
20.2 De programmatuur mag door Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of
        organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een
        bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het
        gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen
        gelden de verwerkingseenheid van Klant waarop de programmatuur voor het
        eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste 
        gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en
        aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele
        storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de
        duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het
        gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden
        voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
 
20.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan de
       programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te
       verhuren, te sublicentiren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te
       verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van
       een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur
       uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt. Klant zal de programmatuur niet 
       wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet
       gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van
       derden ('timesharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de 
       ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie
       worden niet aan Klant ter beschikking gesteld.
 
20.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de
        programmatuur zal Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de
        programmatuur aan Xsites retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen
        dat Klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal
        vernietigen, zal Klant van zodanige vernietiging Xsites onverwijld schriftelijk
        melding maken.
 
 
21.   Garantie programmatuur
 
21.1 Gedurende een periode van twee maanden na aflevering zal Xsites naar beste
        vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen indien deze
        binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Xsites zijn
        gemeld. Xsites garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of
        fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal
        gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Klant is
        ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Xsites zijn
        gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Xsites
        kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen
        indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of
        van andere niet aan Xsites toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het
        uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden
        vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet 
        onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Klant zonder
        schriftelijke toestemming van Xsites wijzigingen in de programmatuur
        aanbrengt of doet aanbrengen.
 
21.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door Xsites te bepalen locatie. Xsites
        is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of
        probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
 
21.3 Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is Xsites niet
        gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een
        onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
 
 
22.   Onderhoud programmatuur
 
22.1 Indien voor de programmatuur een schriftelijke onderhoudsovereenkomst is
        gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur
        onderhoud is inbegrepen, zal Klant overeenkomstig de gebruikelijke
        procedures van Xsites geconstateerde fouten in de programmatuur
        gedetailleerd aan Xsites melden. Na ontvangst van de melding zal Xsites
        naar beste vermogen de fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen 
        aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten
        zullen afhankelijk van de urgentie op de door Xsites te bepalen wijze en
        termijn aan Klant ter beschikking worden gesteld. Xsites is gerechtigd
        tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of 
        probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
 
22.2 Onderhoud is slechts inbegrepen in de gebruiksvergoeding zoals bedoeld in
        het vorige lid, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 
22.3 Xsites garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten
        zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 
22.4 Xsites kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten in rekening brengen indien
        sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet
        aan Xsites toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen
        dan Xsites is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens
        valt niet onder onderhoud.
 
22.5 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Xsites bij het
        beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan
        Klant ter beschikking stellen. Twee maanden na het beschikbaar stellen van
        een verbeterde versie is Xsites niet meer verplicht tot het herstellen van
        eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met
        betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen
        van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Xsites van Klant 
        verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Xsites aangaat en dat
        voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 
22.6 Indien Klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot
       terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst
       met Xsites is aangegaan, kan Xsites door Klant niet gehouden worden op een
       later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 
 
23.   Beindiging, opschorting en wijziging van de overeenkomst
 
23.1 Xsites kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
        tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel
        of gedeeltelijk beindigen indien Klant -al dan niet voorlopig - sursance van
        betaling wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd
        of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beindigd alsmede wanneer
        Klant in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen welke uit deze
        overeenkomst voortvloeien. Xsites zal wegens deze beindiging nimmer tot
        enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
23.2 Indien Klant op het moment van de beindiging zoals in het vorige lid bedoeld
        reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen
        deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen
        voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Xsites vr de beindiging
        heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de
        overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd
        en worden op het moment van de beindiging direct opeisbaar.
 
23.3 Klant kan vanaf n jaar na acceptatie van de website of programmatuur de
       overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee
       maanden. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
 
23.4 Indien Klant in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen welke uit deze
        overeenkomst voortvloeien is Xsites gerechtigd haar verplichtingen uit deze
        overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat Klant volledig aan haar
        verplichtingen heeft voldaan. Het onbereikbaar maken en houden van de
        website, en programmatuur hieronder begrepen. Xsites zal wegens deze
        opschorting nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Voor het
        weer bereikbaar maken van de website kan Xsites Klant een vergoeding
        van  125,-- in rekening brengen.
 
23.5 Indien Klant Xsites hierom verzoekt zal Xsites binnen een redelijke termijn de
       functionaliteit van de website wijzigen.
 
23.6 Indien de in het vorige lid genoemde wijziging betreft het vervangen van een
        module door een goedkopere of het verwijderen van een module en deze
        wijziging binnen n jaar na levering van de website wordt doorgevoerd zal
        Klant tot het verstrijken van genoemde periode het oorspronkelijk
        overeengekomen periodiek vervallende bedrag verschuldigd blijven.
 
 
24.   Export
Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Klant zijn de relevante exportbepalingen toepassing. Klant zal Xsites vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.
 
 
25.   Boetebeding
Indien Klant handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 5, 7 of 9 verbeurt zij een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 12.000,- per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Xsites.
 
 
26.   Toepasselijk recht en geschillen
 
26.1 Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met
        Xsites zijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmee samenhangen
        zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de
        absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Xsites,
        tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de
        competentie te volgen.
 
26.2 Op de rechtsverhouding tussen Xsites en Klanten is bij uitsluiting Nederlandse
        recht van toepassing.