Inloggen:

CONTENT MANAGEMENT SYSTEMEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Xsites gevestigd te Kortenhoef aan de Kerklaan 19, 1241 CJ. Gedeponeerd bij de Kamer van Gooi- en Eemland onder nummer 32075999 d.d. 01-06-2005.
 
 
1.   Definities
 
1.1 De overeenkomst: elke overeenkomst waarbij Xsites goederen en diensten van
      welke aard ook levert of verricht.

1.2 Klant: de afnemer van de in het vorige lid genoemde goederen en/of diensten.

1.3 Website: Een door Xsites ontwikkelde homepage met vervolgpagina's
      bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor World Wide
      Web-browsers verder 'browser' te noemen - interpreteerbaar materiaal
      (zoals: tekstbestanden, grafische bestanden, interpreteerbare scripts,
      executeerbare codes, al dan niet aangeleverd door Klant) geschikt voor
      computerverwerking en geschikt voor opname en verwerking in
      genoemde homepage en vervolgpagina's.
 
1.4 CMS: door Xsites ontwikkelde programmatuur bestaande uit modulaire
      componenten die een specifieke functionaliteit aan de website toevoegen
      (verder: CMS).
 
1.5 Programmatuur: alle door Xsites ontwikkelde software, waaronder de in het
      vorige lid genoemde CMS.
 
1.6 Dienstverlening: domeinregistratie en internethosting en overige internet-
      gerelateerde dienstverlening.
 
1.7 Het systeem: inrichtingen waarvan Xsites gebruik maakt bij het aanbieden van
      haar diensten inclusief de bijbehorende software, CMS en websites.


2.   Aanbieding en overeenkomst
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
      waarbij Xsites goederen en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert. Afwijkingen
      op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
      (e-mail hier niet onder begrepen) zijn overeengekomen.
 
2.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk
      anders is aangegeven.
 
2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt
      uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt elke overeenkomst aangegaan voor 1
      jaar. De overeenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
 
2.5 Slechts de directie van Xsites is bevoegd voor Xsites verbintenissen aan te gaan.
 
2.6 De levering door Xsites van de website en de programmatuur geschiedt door het in
      de macht van Klant brengen van een cd-rom dan wel een andere gegevensdrager met
      daarop de website en programmatuur in objectcode (dus zonder de broncode) als
      voor een browser interpreteerbaar bestand dan wel door publicatie op het world wide
      web (dusdanig dat de website door elke gangbare browser opgevraagd kan worden).


3.   Prijs en betaling

3.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Klant te betalen periodiek
      vervallende bedragen, geldt dat Xsites gerechtigd is door middel van een schriftelijke
      kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen de geldende
      prijzen en tarieven aan te passen.

3.3 Alle facturen zullen door Klant worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.4 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal
      Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de
      wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan
      de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan
      verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van
      buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waaronder alle kosten berekend door externe
      deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten verband houdende met de inning
      van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt
      bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
 
3.5 De prijzen van webhosting zijn gebaseerd op 1 website per webhostingpakket. Of er
      sprake is van meer dan 1 website is ter beoordeling van Xsites. In elk geval geldt dat
      slechts 1 (sub)domeinnaam aan een webhostingpakket kan worden gekoppeld, tenzij
      uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
3.6 Klachten laten de betalingsverplichting van Klant onverlet.
 

4.   Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1 Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Xsites, totdat alle bedragen die Klant
      verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of
      verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.4,
      waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Xsites zijn voldaan.
 
4.2 Rechten worden aan Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen
      onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en
      volledig betaalt.
 

5.  Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

5.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van
      de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.
      Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der
      partijen als zodanig is aangeduid.
 
5.2 Klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beeindiging
      daarvan geen medewerkers van Xsites in dienst nemen dan wel anderszins, direct of
      indirect hetzij om niet hetzij tegen betaling, voor zich laten werken.


6.   Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.


7.   Rechten van intellectuele of industriele eigendom en geheimhouding
 
7.1 Alle rechten van intellectuele of industriele eigendom op alle krachtens de overeenkomst
      ontwikkelde of ter beschikking gestelde websites, programmatuur, apparatuur of andere
      materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede
      voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Xsites of diens licentiegevers.
      Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden
      of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de websites,
      programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieen
      vervaardigen.
 
7.2 Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en
      andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Xsites of diens
      licentiegevers kunnen bevatten. Klant verbindt zich, programmatuur, apparatuur en
      materialen waarvan Klant zou moeten vermoeden dat deze vertrouwelijke informatie
      en bedrijfsgeheimen bevatten, geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of
      in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter
      beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam
      in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur
      en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
 
7.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
      handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriele eigendom uit de
      websites, programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen,
      daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding
      van de programmatuur.


8.   Medewerking door Klant

8.1 Client zal Xsites steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst
      nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking
      verlenen.
 
8.2 Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de
      apparatuur, programmatuur en van de door Xsites te verlenen diensten alsmede voor de
      controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 
8.3 Indien is overeengekomen dat Klant programmatuur, materialen of gegevens op
      informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren
      van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 
8.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of
      niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Xsites staan of indien Klant op
      andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Xsites in ieder geval het recht tot
      opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor
      ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 
8.5 Ingeval medewerkers van Xsites op de locatie van Klant werkzaamheden verrichten, zal
      Klant kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals 
      -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen.
      Klant vrijwaart Xsites van aanspraken van derden, medewerkers van Xsites daaronder
      begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het
      gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens
      organisatie.


9.   Logo op websites en programmatuur
 
9.1 Xsites heeft het recht om op de door haar ontwikkelde websites, pagina's en
      programmatuur het Xsiteslogo te plaatsen, voorafgegaan door de tekst: "site by".
 
9.2 Klant heeft niet het recht de in het vorige lid genoemde logo en tekst te verwijderen danwel
      onzichtbaar te maken.
 
9.3 Het is Klant niet toegestaan op de door Xsites ontwikkelde websites en andere
      programmatuur een logo of enige tekst of afbeelding danwel enig geluidsbestand te
      plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website of andere programmatuur
      door een andere onderneming of instelling of persoon dan Xsites is gemaakt of ontwikkeld.
 

10. Leveringstermijnen
 
Alle door Xsites genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Xsites bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Xsites echter niet in verzuim. Xsites is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.


11.   Aansprakelijkheid en vrijwaring
 
11.1 Xsites is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed
        functioneren van enige website of onderdeel hiervan of van de door haar ontwikkelde
        programmatuur dan wel een door haar aangeboden dienst, tenzij sprake is van grove
        nalatigheid.
 
11.2 Voor zover Xsites aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid
        altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor
        die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk
        een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de bedongen
        prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 1 jaar.
 
11.3 Aansprakelijkheid van Xsites voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
        gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 
11.4 Xsites is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed
        functioneren van enige dienst, al dan niet verricht door derden, zoals webhosting,
        webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige
        programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde. Dit beding is
        onverminderd van toepassing indien Klant niet op de hoogte is van het feit dat de
        betreffende dienst door een derde is uitgevoerd of de betreffende programmatuur door
        een derde ter beschikking is gesteld of ontwikkeld.
 
11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de
        schade binnen drie dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Xsites meldt.
 
11.6 Klant vrijwaart Xsites voor alle aanspraken van derden wegens
        productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat
        door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Xsites geleverde
        apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 
11.7 Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling
        aan Xsites van apparatuur, programmatuur of tekst-, beeld-, of geluidsmaterialen met het
        doel van gebruik of bewerking en Klant vrijwaart Xsites tegen elke actie welke is
        gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.
 
11.8 Klant vrijwaart Xsites voor alle aanspraken van derden in verband met handelingen van
        Klant met behulp van door Xsites ontwikkelde of geleverde programmatuur of via de
        systemen of servers van Xsites.


12.   Overmacht

12.1 Xsites is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe
        verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een
        tekortkoming van toeleveranciers of andere derden zoals providers of designers.
 
12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen
        het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beindigen. Hetgeen reeds
        ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend,
        zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


13.    Wijziging en meerwerk

Indien Xsites op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Xsites worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Xsites. Xsites is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.


14.   Acceptatie website en programmatuur
 
14.1 Vanaf het moment dat de website en/of programmatuur aan Klant wordt aangeboden
        vangt de acceptatieperiode aan. Gedurende deze acceptatieperiode zal de website en de
        programmatuur door Klant worden getest.
 
14.2 De acceptatieperiode bestaat uit:
 
        - een testperiode van maximaal 1 week, waarin Klant de website en programmatuur zal
          testen; gevolgd door

        - een herstelperiode van maximaal twee weken waarin Xsites eventuele
          onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door

        - een testperiode van maximaal 1 week, waarin Klant de website en programmatuur
          opnieuw zal testen.
 
14.3 Partijen zullen overleggen omtrent door Klant geconstateerde onvolkomenheden. Xsites zal
        zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.
 
14.4 De website en programmatuur worden geacht door Klant geaccepteerd te zijn:- als Klant
        dit schriftelijk aan Xsites heeft laten weten, eventueel onder opgave van
        onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden ('voorwaardelijke acceptatie');
        hetzij- na verloop van een periode van 3 weken na de datum van oplevering, tenzij Klant
        Xsites schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de
        website en/of de programmatuur niet geaccepteerd kan worden; hetzij- na afloop van
        de testperiode bedoeld in lid 2 onder c, tenzij Klant Xsites schriftelijk op de hoogte heeft
        gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de website en/of de programmatuur niet
        geaccepteerd kan worden.
 
14.5 Indien Klant voor het moment van acceptatie de website en/of de programmatuur gebruikt
        voor productieve of operationele doeleinden, geldt - in afwijking van het bovenstaande -
        de website en de programmatuur als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.
 
14.6 In het geval van een voorwaardelijke acceptatie zal Xsites zich inspannen om de door
        Klant geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
 
14.7 Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten
        die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de
        weg staan).
 
14.8 Bij acceptatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen de website en de programmatuur.
        Acceptatie van de website geldt tevens als acceptatie van de programmatuur en
        andersom. Gebruik van de website zoals bedoeld in het vijfde lid van dit artikel leidt tot
        acceptatie van de programmatuur en andersom.
 
14.9 Indien de website en/of programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en
        getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele
        acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.


15.   Dienstverlening
 
15.1 Xsites zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in
        voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en
        procedures.
 
15.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Xsites
        gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen
        totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
        goedgekeurd.
 
15.3 Xsites is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de
        overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke
        aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden
        vergoed conform de overeengekomen tarieven.
 
15.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door
        een bepaalde persoon, zal Xsites steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door
        een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.


16.   Gebruik van dienstverlening
 
16.1 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade
        toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al
        dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan
        vermoeden dat zulks Xsites, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade
        toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie
        aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd
        geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's
        op te starten indien er een directe, door Xsites toegestane verbinding met het systeem
        bestaat.
 
16.2 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor
        handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen,
        de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of
        deze algemene voorwaarden.Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de
        navolgende handelingen en gedragingen:

        - spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde
          inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten
          andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere
          dienst bij Xsites;
 
        - het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen
          in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 
        - het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 
        - sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 
        - hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of
          computersystemen op het internet;
 
        - het uitvoeren of, al dan niet bewust, faciliteren van zogenaamde DOS-attacks.
 
16.3 Enig handelen of nalaten in strijd met het gestelde in dit artikel geeft Xsites het recht Klant
        onmiddellijk en zonder waarschuwing van het internet af te sluiten en alle overige
        dienstverlening op te schorten, zonder dat Klant recht heeft op enige compensatie of
        schadevergoeding. De waarnemingen van (medewerkers van) Xsites of door haar
        ingeschakelde derden zijn uitsluitend bepalend voor de vraag of er sprake is van
        voornoemd handelen of nalaten.
 
16.4 Het afsluiten of opschorten van dienstverlening laat de betalingsverplichtingen van Klant
        onverlet.


17.   Ontwikkeling van programmatuur
 
17.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op
        welke manier dit zal geschieden. Xsites zal de programmatuurontwikkeling met zorg
        uitvoeren op basis van de door Klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid,
        volledigheid en consistentie waarvan Klant instaat.
 
17.2 Xsites is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de
        aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij
        constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden
        op te schorten totdat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.


18.   Beveiliging en reservekopie
 
Het is Xsites toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Xsites door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.


19.   Interoperabiliteit
 
Indien Klant programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen  programmatuur en de aan hem door Xsites ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Klant Xsites schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Xsites zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financile voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Klant eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 


20.   Gebruik van programmatuur
 
20.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verleent Xsites Klant het niet-exclusieve recht tot
        het gebruik van de programmatuur. Klant zal de tussen partijen overeengekomen
        gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene
        voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Klant uitsluitend het recht de
        programmatuur te laden en uit te voeren.
 
20.2 De programmatuur mag door Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden
        gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of
        aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is
        overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Klant waarop de programmatuur
        voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste
        gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal
        aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de
        bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op
        een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking
        hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst
        uitdrukkelijk blijkt.
 
20.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan de programmatuur en
        dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiren, te
        vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel
        dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de
        programmatuur uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt. Klant zal de programmatuur
        niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in
        het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('timesharing'). De
        broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur
        voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Klant ter beschikking gesteld.
 
20.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal
        Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Xsites retourneren.
        Indien partijen zijn overeengekomen dat Klant bij het einde van het gebruiksrecht de
        betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Klant van zodanige vernietiging Xsites
        onverwijld schriftelijk melding maken.


21.   Garantie programmatuur
 
21.1 Gedurende een periode van twee maanden na aflevering zal Xsites naar beste vermogen
        eventuele fouten in de programmatuur herstellen indien deze binnen die periode
        gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Xsites zijn gemeld. Xsites garandeert niet dat de
        programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen
        worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in
        opdracht van Klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Xsites
        zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Xsites kan zijn
        gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van
        gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan Xsites toe
        te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen
        acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren
        gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Klant
        zonder schriftelijke toestemming van Xsites wijzigingen in de programmatuur aanbrengt
        of doet aanbrengen.
 
21.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door Xsites te bepalen locatie. Xsites is
        gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende
        restricties in de programmatuur aan te brengen.
 
21.3 Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is Xsites niet gehouden eventuele
        fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhouds-overeenkomst is afgesloten
        dat zodanig herstel omvat.
 
 
22.   Onderhoud programmatuur
 
22.1 Indien voor de programmatuur een schriftelijke onderhoudsovereenkomst is gesloten of
        indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal
        Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Xsites geconstateerde fouten in
        de programmatuur gedetailleerd aan Xsites melden. Na ontvangst van de melding zal
        Xsites naar beste vermogen de fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen
        aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen
        afhankelijk van de urgentie op de door Xsites te bepalen wijze en termijn aan Klant
        ter beschikking worden gesteld. Xsites is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel
        programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan
        te brengen.
 
22.2 Onderhoud is slechts inbegrepen in de gebruiksvergoeding zoals bedoeld in het vorige lid,
         indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 
22.3 Xsites garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of
        dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 
22.4 Xsites kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten in rekening brengen indien sprake is
        van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Xsites toe te
        rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Xsites is gewijzigd.
        Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
 
22.5 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Xsites bij het beschikbaar komen van
        verbeterde versies van de programmatuur deze aan Klant ter beschikking stellen. Twee
        maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Xsites niet meer
        verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van
        ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking
        stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Xsites van Klant
        verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Xsites aangaat en dat voor de
        terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 
22.6 Indien Klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot
        terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Xsites
        is aangegaan, kan Xsites door Klant niet gehouden worden op een later moment wel een
        onderhoudsovereenkomst aan te gaan.


23.   Beeindiging, opschorting en wijziging van de overeenkomst
 
23.1 Xsites kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
        door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beeindigen
        indien Klant -al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien het
        faillissement van Klant wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd
        of beeindigd alsmede wanneer Klant in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen welke
        uit deze overeenkomst voortvloeien. Xsites zal wegens deze beeindiging nimmer tot enige
        schadevergoeding zijn gehouden.
 
23.2 Indien Klant op het moment van de beeindiging zoals in het vorige lid bedoeld reeds
        prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en
        de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking
        zijn. Bedragen die Xsites voor de beeindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen
        hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven
        onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beeindiging direct
        opeisbaar.
 
23.3 Klant kan vanaf 1 jaar na acceptatie van de website of programmatuur de
        overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
        Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
 
23.4 Indien Klant in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen welke uit deze overeenkomst
        voortvloeien is Xsites gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst onmiddellijk
        op te schorten totdat Klant volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan. Het
        onbereikbaar maken en houden van de website, en programmatuur hieronder begrepen.
        Xsites zal wegens deze opschorting nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
        Voor het weer bereikbaar maken van de website kan Xsites Klant een vergoeding van
       125,-- euro in rekening brengen.
 
23.5 Indien Klant Xsites hierom verzoekt zal Xsites binnen een redelijke termijn de
        functionaliteit van de website wijzigen.
 
23.6 Indien de in het vorige lid genoemde wijziging betreft het vervangen van een module door
        een goedkopere of het verwijderen van een module en deze wijziging binnen 1 jaar na
        levering van de website wordt doorgevoerd zal Klant tot het verstrijken van genoemde
        periode het oorspronkelijk overeengekomen periodiek vervallende bedrag verschuldigd
        blijven.


24.   Export
Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Klant zijn de relevante exportbepalingen toepassing. Klant zal Xsites vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.
 

25.   Boetebeding
Indien Klant handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 5, 7 of 9 verbeurt zij een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 12.000,- euro per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Xsites.
 

26.   Toepasselijk recht en geschillen
 
26.1 Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met Xsites zijn
        afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting
        worden berecht door de daartoe volgens de regels van de absolute competentie bevoegde
        rechter van de vestigingsplaats van Xsites, tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven
        de normale regels van de competentie te volgen.
 
26.2 Op de rechtsverhouding tussen Xsites en Klanten is bij uitsluiting Nederlandse recht van
        toepassing.